• Slike škole

  Панорама школе

 • Slike škole

  Савремено опремљене учионице

 • Slike škole

  Ми у дигиталном кабинету

 • Slike škole

  Ученици другог разреда

 • Slike škole

  Најлепши смо, али нећемо да се хвалимо

Logo škole

ОШ "Надежда Петровић"

Нови Београд, Луја Адамича 4    тел: 011/26-01-295

Prijavljivanje prvaka za upis u izabranu školu

Poštovani roditelji i budući prvaci

Овде пријавите дете за упис у први разред

ili dođite i sekretarijatu škole dostavite podatke o detetu:
Sredom od 11 do 18 časova.   Ostalim radnim danima od 9 do 16 časova.

Potrebni podaci o detetu:

 • Ime i prezime
 • Ime roditelja
 • Matični broj (JMBG)
 • Datum rođenja
 • Adresa stanovanja
 • Telefon
 • Potvrda da je dete pohađalo ili da pohađa predškolski pripremni program

Napomena: Možete poneti zdravstvenu knjižicu deteta jer se u njoj nalaze svi potrebni podaci za prijavu. Za eventualna pitanja u vezi sa upisom, možete se obratiti sekretarijatu škole na telefon: 26-04-794.

Učitelje i organizaciju nastave prvog razreda školske 2017/2018 godine možete videti ovde

Sve što Vas interesuje o upisu u prvi razred, možete videti ovde

Dobrodošli prvaci

Teritorijalna pripadnost školi

Деца која станују на наведеним адресама, територијално припадају нашој школи.

УлицеБројеви
непарнипарни
Похорска 1-33 2-34
Луја Адамича 1-31 2-24
Радоја Дакића 1-39 и 63,65,67 2-8 и 78,80
Отона Жупанчича 23-51 -
Џона Кенедија 39-83 12-34
Сремских одреда - 2-20
Тошин Бунар 65-123 98-152
Излетнички пут 1-21 2-40
Истарска 15-41 20-40
Творничка - 40,60,64

 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Школски одбор

Извод из Закона о основама система образовања и васпитања:

Члан 54.

Орган управљања има девет чланова, укључујући и председника.

Чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.

Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

У установи у којој се образовно-васпитни рад изводи и на језику националне мањине чланови органа управљања - представници јединице локалне самоуправе именују се уз прибављено мишљење одговарајућег националног савета националне мањине. Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у року од 15 дана од пријема захтева, сматра се да је мишљење дато.

У установи у којој се у већини одељења образовно-васпитни рад изводи на језику националне мањине или за које је, у складу са законом којим се уређују надлежности националних савета националних мањина, утврђено да су од посебног значаја за националну мањину, национални савет националне мањине предлаже три члана - представника јединице локалне самоуправе у орган управљања.

Школски одбор основне школе за образовање одраслих има седам чланова, укључујући и председника, од којих три из реда запослених и четири представника јединице локалне самоуправе.

За средње школе од посебног интереса за Републику Србију и уникатне школе Министарство предлаже скупштини јединице локалне самоуправе три истакнута представника: привредне коморе, занатлија, удружења послодаваца, националне организације за запошљавање, синдиката и других заинтересованих за рад школе (у даљем тексту: социјални партнери). У школски одбор средње стручне школе скупштина јединице локалне самоуправе именује три представника социјалних партнера из подручја рада школе.

У средњој стручној школи у којој се у већини одељења образовно-васпитни рад изводи на језику националне мањине или за коју је, у складу са законом којим се уређују надлежности националних савета националних мањина, утврђено да је од посебног значаја за националну мањину, национални савет националне мањине у орган управљања од три члана најмање једног предлаже из реда представника социјалних партнера из подручја рада школе.

Школски одбор средње школе за образовање одраслих има девет чланова, укључујући и председника, и то по три представника запослених, социјалних партнера и јединице локалне самоуправе.

Чланове органа управљања из реда запослених предлаже васпитно-образовно, односно наставничко веће, за школу са домом - наставничко и педагошко веће, на заједничкој седници, а из реда родитеља - савет родитеља, тајним изјашњавањем.

За члана органа управљања не може да буде предложено ни именовано лице:

1) које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или које је осуђено за: кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење; за кривично дело примање мита или давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, ни лице за које је, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

2) које би могло да заступа интересе више структура, осим чланова синдиката;

3) чији су послови, дужност или функција неспојиви са обављањем послова у органу управљања;

4) које је већ именовано за члана органа управљања друге установе;

5) које је изабрано за директора друге установе;

6) у другим случајевима, утврђеним законом.

Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује решењем о предлогу овлашћеног предлагача.

Ако овлашћени предлагач не спроведе поступак у складу са овим законом или предложи кандидата супротно одредбама овог закона, скупштина јединице локалне самоуправе одређује рок за усклађивање са овим законом.

Ако овлашћени предлагач ни у датом року не поступи у складу са овим законом, скупштина јединице локалне самоуправе именоваће чланове органа управљања без предлога овлашћеног предлагача.

Решење о именовању, односно разрешењу органа управљања - коначно је у управном поступку.

 

 

Надлежност органа управљања

 

Члан 57.

 

Орган управљања установе:

 

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;

 

2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

 

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;

 

4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;

 

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;

 

6) расписује конкурс и бира директора;

 

7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

 

8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

 

9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;

 

10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

 

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

 

Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у установи, без права одлучивања.

 

Седницама школског одбора основне школе присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.

 

Седницама школског одбора средње школе када школски одбор одлучује по питањима из члана 57. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 9) присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.

 

Школски одбор средње школе састаје се у проширеном саставу када разматра и одлучује о питањима из члана 57. став 1. тач. 1), 2), 7) и 8).

 

Проширени састав укључује два пунолетна ученика које бира ученички парламент школе.

 

За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и оснивачу.

 

Moodle

Moodle

Brojač poseta

00851755
Danas
Juče
Ove Nedelje
Ovog meseca
Prošli mesec
Ukupno
55
216
594
17250
54800
851755

Your IP: 54.81.216.152
Server Time: 26-04-2017 06:02:59

Raspored zvona

Biblioteka

Otvorena vrata