• Панорама школе

  • Савремено опремљене учионице

  • Ми у дигиталном кабинету

  • Ученици другог разреда на часу

  • Отворена врата за будуће прваке

ОШ "Надежда Петровић"

Нови Београд, Луја Адамича 4 тел: 011/26-01-295

Teritorijalna pripadnost školi

Деца која станују на наведеним адресама, територијално припадају нашој школи.

УлицеБројеви
непарнипарни
Похорска (Г. Жданова) 1-33 2-34
Луја Адамича 1-31 2-24
Радоја Дакића 1-39 и 63,65,67 2-8 и 78,80
Отона Жупанчича 23-51 -
Џона Кенедија 39-83 12-34
Сремских одреда - 2-20
Тошин Бунар 65-123 98-152
Излетнички пут 1-21 2-40
Истарска 15-41 20-40
Творничка - 40,60,64

 

Онлајн тестирање

Професионална орјентација

Photos icon

Мала матура - припрема

logo 2

Учење на даљину

Уџбеници за 2020/2021 школску годину

Јеловник у боравку

jelovnik

Škola bez nasilja

unicef. . .

Prijava korisnika

Samo za registrovane korisnike

Sada na sajtu

Ko je na mreži: 39 gostiju i nema prijavljenih članova

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Школски одбор

Извод из Закона о основама система образовања и васпитања:

Члан 54.

Орган управљања има девет чланова, укључујући и председника.

Чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.

Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

У установи у којој се образовно-васпитни рад изводи и на језику националне мањине чланови органа управљања - представници јединице локалне самоуправе именују се уз прибављено мишљење одговарајућег националног савета националне мањине. Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у року од 15 дана од пријема захтева, сматра се да је мишљење дато.

У установи у којој се у већини одељења образовно-васпитни рад изводи на језику националне мањине или за које је, у складу са законом којим се уређују надлежности националних савета националних мањина, утврђено да су од посебног значаја за националну мањину, национални савет националне мањине предлаже три члана - представника јединице локалне самоуправе у орган управљања.

Школски одбор основне школе за образовање одраслих има седам чланова, укључујући и председника, од којих три из реда запослених и четири представника јединице локалне самоуправе.

За средње школе од посебног интереса за Републику Србију и уникатне школе Министарство предлаже скупштини јединице локалне самоуправе три истакнута представника: привредне коморе, занатлија, удружења послодаваца, националне организације за запошљавање, синдиката и других заинтересованих за рад школе (у даљем тексту: социјални партнери). У школски одбор средње стручне школе скупштина јединице локалне самоуправе именује три представника социјалних партнера из подручја рада школе.

У средњој стручној школи у којој се у већини одељења образовно-васпитни рад изводи на језику националне мањине или за коју је, у складу са законом којим се уређују надлежности националних савета националних мањина, утврђено да је од посебног значаја за националну мањину, национални савет националне мањине у орган управљања од три члана најмање једног предлаже из реда представника социјалних партнера из подручја рада школе.

Школски одбор средње школе за образовање одраслих има девет чланова, укључујући и председника, и то по три представника запослених, социјалних партнера и јединице локалне самоуправе.

Чланове органа управљања из реда запослених предлаже васпитно-образовно, односно наставничко веће, за школу са домом - наставничко и педагошко веће, на заједничкој седници, а из реда родитеља - савет родитеља, тајним изјашњавањем.

За члана органа управљања не може да буде предложено ни именовано лице:

1) које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или које је осуђено за: кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење; за кривично дело примање мита или давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, ни лице за које је, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

2) које би могло да заступа интересе више структура, осим чланова синдиката;

3) чији су послови, дужност или функција неспојиви са обављањем послова у органу управљања;

4) које је већ именовано за члана органа управљања друге установе;

5) које је изабрано за директора друге установе;

6) у другим случајевима, утврђеним законом.

Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује решењем о предлогу овлашћеног предлагача.

Ако овлашћени предлагач не спроведе поступак у складу са овим законом или предложи кандидата супротно одредбама овог закона, скупштина јединице локалне самоуправе одређује рок за усклађивање са овим законом.

Ако овлашћени предлагач ни у датом року не поступи у складу са овим законом, скупштина јединице локалне самоуправе именоваће чланове органа управљања без предлога овлашћеног предлагача.

Решење о именовању, односно разрешењу органа управљања - коначно је у управном поступку.

 

 

Надлежност органа управљања

 

Члан 57.

 

Орган управљања установе:

 

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;

 

2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

 

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;

 

4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;

 

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;

 

6) расписује конкурс и бира директора;

 

7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

 

8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

 

9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;

 

10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

 

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

 

Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у установи, без права одлучивања.

 

Седницама школског одбора основне школе присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.

 

Седницама школског одбора средње школе када школски одбор одлучује по питањима из члана 57. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 9) присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.

 

Школски одбор средње школе састаје се у проширеном саставу када разматра и одлучује о питањима из члана 57. став 1. тач. 1), 2), 7) и 8).

 

Проширени састав укључује два пунолетна ученика које бира ученички парламент школе.

 

За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и оснивачу.

 

Елементаријум

kuglice

Научнопопуларни портал ЦПН

PhET симулације

new phet logo3

Осигурање ученика

Moodle

Moodle

Бројач посета

01252416
Данас
Јуче
Ове недеље
Овог месеца
Укупно
261
709
5700
14121
1252416

Your IP: 3.235.75.174
30.05.2020 17:02

Raspored zvona

Biblioteka

Отворена врата

Пријем родитеља